STATUTEN VAN HET

SHAKESPEARE-GENOOTSCHAP

VAN NEDERLAND EN VLAANDEREN


Tijdens de oprichtingsvergadering van het Shakespeare-Genootschap van Nederland en Vlaanderen op 3 juni 1993 hebben alle aanwezige belangstellenden de voorlopige (engelstalige) statuten van het genootschap uitgereikt gekregen. Hieronder volgt een door het bestuur samengesteld uittreksel daarvan. Zonder weerwoord zullen de regels tesamen als bindend huisreglement gelden voor de leden van het genootschap.

De vereniging draagt de naam Shakespeare-Genootschap van Nederland en Vlaanderen, af te korten tot sgnv. In het Engels luidt de naam: Shakespeare Society of the Low Countries, af te korten tot sslc.

De vereniging heeft tot doel de waardering van Shakespeares werken te stimuleren. Op verzoek zal de vereniging medewerking verlenen aan activiteiten die het werk van Shakespeare betreffen. Deze medewerking kan in de vorm van bij voorbeeld een introductie of lezing bij Shakespeare-voorstellingen geschieden. Ook kan de vereniging ondersteunend en adviserend optreden bij onder andere publicaties, vertalingen en voorstellingen.

De vereniging zal door middel van lezingen, cursussen, werkgroepen en conferenties bij een groter publiek belangstelling trachten te wekken voor (de werken van) Shakespeare.

De vereniging zal contacten aangaan en onderhouden met andere organisaties, zowel in Nederland en Vlaanderen als daarbuiten, die een vergelijkbaar doel nastreven.

Om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten van de vereniging zal er een agenda worden verspreid in de vorm van een twee maal per jaar te verschijnen nieuwsbrief. Daarin zullen ledenvergaderingen, voorstellingen, lezingen, conferenties en andere evenementen worden aangekondigd. Dergelijke evenementen zullen tevens besproken worden.

De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering; er zal daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen de contributie voor studenten, niet-studenten en instanties.

Bij een achterstand in de contributie van meer dan drie jaar, of bij handelingen die de vereniging schaden, volgt eventueel royement, na vooraf het lid te hebben gehoord. De algemene ledenvergadering kan bij stemming het royement ongedaan maken.

Terug naar de nederlandstalige overzichtspagina

Back to the English home page

Back to the Table of Contents of Folio